Наградата Професор Кацаров

Фондация „Константин и Зиновия Кацарови“ обявява конкурс за наградата „Професор Кацаров 2023“

По случай честването на 125-годишнина от рождението на проф. Кацаров през 2023 г. Управителният съвет на Фондацията реши да учреди награда на негово име, която ще бъде връчвана на българска личност или на институция, с изключителен принос за България.

Кандидатурите за наградата „Професор Кацаров“ за 2023 година изтекоха.  Двадесет и двете регистрирани кандидатури са предадени на комисията за подбор на кандидатите. Фонд „Кацарови“ ще обяви финалистите през март 2023 г.; а носителя на наградата „Професор Кацаров“ – през май 2023 г.

Съобщение относно финалистите за наградата „Професор Кацаров“ 2023 г.

Professeur-Konstantin-Katzarov

Проф. Константин Кацаров се установява в Швейцария през 1956 г., но остава неизменно привързан към своята родина България. През 1969 г. той създава фондация, която носи неговото име и това на съпругата му, към Университета в Женева. Мисията й е да отпуска стипендии и грантове на български изследователи и студенти, които желаят да следват в Швейцария, както и да подкрепя инициативите, свързани със укрепването на връзките между България и Швейцария.

Смисъл и цел на наградата „Професор Кацаров“

Смисълът на наградата е да допринесе за запазването на паметта за проф. Кацаров в България, както и да популяризира още повече Фондация Кацарови. Тя ще бъде присъждана всяка година под наименованието „Награда проф. Кацаров“, като бъде отбелязана и годината на нейното присъждане. Стойността й ще бъде 10 000 швейцарски франка и медал с образа на проф. Кацаров.
Целта на наградата е да изтъкне и подкрепи публикация, изследване, инициатива или дейност с изключителен принос за „вечната България“, според любимия израз на проф. Кацаров.
Организацията, свързана с набирането на кандидатите е от компетентността и отговорноста на Управителния съвет на Фондацията. Управителният съвет ще определя също така и лауреата в духа и условията на стриктна независимост, а решенията на съвета ще бъдат необратими, съгласно Регламента на Фондацията.

Условия за кандидатстване

Кандидатът трябва да е български гражданин или институция със седалище в България, а дейността им да е неразривно свързана с България.

Публикацията, изследването, инициативата или дейността, с които кандидатът обосновава своето кандидатстване, трябва да се вписва в следните три области: хуманитарни науки (право и история), точни науки и изкуства (включително литература).

Процедурата за кандидатстване е публикувана на уебсайта на фонд „Кацарови“, както и на редица други уебсайтове, включително на българските академични среди, на Академията на науките, както и на българските професионални сдружения, работещи в трите разглеждани области.

Всички заявления, подадени съобразно с установената процедура, се представят на комисия за подбор, чиито членове се назначават от комитета на фонд „Кацарови“.

Комитетът за подбор определя не повече от трима кандидати измежду всички кандидатури за всяка от трите разглеждани области.

Досиетата на тези кандидати са тези, от които Комитетът на фонд „Кацаров“ избира носителя на наградата „Професор Кацаров“.

Предоставя се възможно най-широка информация за номинирането на успешните кандидати, извършено от комисията за подбор, и за избора на носителя на наградата, както е решено от комитета на фонд „Кацарови“.

Връчването на наградата се извършва на официална церемония в България и се разгласява възможно най-широко. Такава церемония може да бъде организирана и в Швейцария.

Процедура за кандидатстване

Заявленията, заедно с посочените по-долу документи, трябва да се изпращат само в електронен формат до секретариата на фонд „Кацарови“ на адрес secretariat.fondskatzarovi@gmail.com.

Заявленията трябва да са на английски или френски език. Официалните документи на български език трябва да бъдат придружени от превод на английски или френски език.

По-специално, досието трябва да включва следните документи:

  • Автобиография на кандидата или устава на кандидатстващата институция (максимум 2 MB)
  • Фотокопие на паспорта на кандидата или на извлечение от регистрацията на институцията заявител в официален български регистър (максимум 2 МБ)
  • Мотивационно писмо (максимум 2 MB)
  • Точно описание и обяснение на публикацията, изследването, инициативата или действието, на които се основава номинацията за наградата, както и коментар за техния изключителен характер и изключителна стойност за България
  • Списък с публикации, изследвания, инициативи или действия, извършени от номинирания в избраната от него област (максимум 2 MB)

Кандидатурите за наградата „Професор Кацаров“ за 2023 г. трябва да бъдат получени в секретариата на Фонд „Кацаров“ най-късно до 31 октомври 2022 г. на адрес: secretariat.fondskatzarovi@gmail.com.