Фондация „Константин и Зиновия Кацарови“ Seed Funding

Фондация „Константин и Зиновия Кацарови“ предлага предварително финансиране за съвместни българо-швейцарски изследователски проекти

Професор Константин Кацаров се установява в Швейцария през 1956 г., но остава неизменно свързан с родината си. През 1969 г. той създава Фондация, носеща неговото име и това на съпругата му към Общия фонд на Женевския университет. Той определя нейната функция, а именно да отпуска стипендии и финансиране на български студенти, желаещи да продължат обучението си в Швейцария, както и да осигурява подкрепа за инициативите, спомагащи за по-тесните връзки между България и Швейцария.

В рамките на тази функция, с цел насърчаването на българо-швейцарскато научно сътрудничество, Управителният съвет на Фондация „Кацарови“ реши да предостави предварително финансиране (seed funding) за разработване на съвместни научноизследователски проекти, в които е включен най-малко един участник, пребиваващ в Швейцария, и един в България.

Цел на предварителното финансирането от Фондация „Кацарови“

Предварителното финансиране (seed funding) от Фондация „Кацарови“ е предназначено за разработване на българо-швейцарски съвместни научноизследователски проекти в духа на професор Кацаров. Финансирането може да се използва за кратки посещения на изследователи от България в Швейцария и обратно, необходими за подготовката на проект, с цел представянето му пред национални или международни фондации за научни изследвания. Периодът на финансирането е ограничен до 6 месеца.

Условия за кандидатстване

Като се има предвид, че целта е насърчаването на българо-швейцарското сътрудничество, може да се кандидатства за предварително финансиране във всички научни области, представени в България и Швейцария. Всяко предложение трябва да включва поне един изследовател, пребиваващ в Швейцария и един в България. В проекта могат да участват и други изследователи, пребиваващи в двете страни или в трети страни. Всяко лице може да кандидатства само за един проект годишно.

За основните участници се изисква докторска степен. За основния участник ръководител на проекта (Principal Investigator, PI) се изисква и академична афилиация. От друга страна няма възрастови ограничения като се дава предимство на проектите предложени от новото академично поколение.

Видове финансиране

 • Двустранен кратък престой за разработване на проекта (разходи за пътуване, настаняване и храна).
 • Разходи за организиране на научни срещи за изготвяне на проекта
 • Служебни разходи (телефон, интернет, поща, хонорари и др.)

Максималната сума не трябва да надвишава 2 500 швейц. франка за проект.

Условия за кандидатстване

Досиетата за кандидатстване за предварително финансиране от Фондация „Кацарови“, заедно с посочените по-долу документи, трябва да се изпращат единствено в електронен формат до секретариата на фондация „Кацарови“ на адрес secretariat.fondskatzarovi@gmail.com.

Документите трябва да са на английски или френски език. Официалните документи, които са на български език, трябва да бъдат придружени от превод на английски или френски език.

Досиетата трябва да включват следните документи:

 • 1. Заглавие на проекта, изследователска област, начална дата и времетраене на първоначалното финансиране (seed funding), кратко резюме (150 думи)
 • 2. Имена, адреси и академична афилиация на основните партньори (PI)и на лицето, което трябва да осъществява контакта с Управителния съвет на Фондацията
 • 3. Описание на предвидения проект, включително посочване на сумата за научни изследвания, коята ще бъде заявена (максимум 2 страници)
 • 4. Подробна програма и разписан бюджет за използването на първоначалното финансиране
 • 5. Автобиография на участниците (CV)
 • 6. Други документи (напр. препоръки)

Оценяване

Предложенията се оценяват от Управителния съвет на Фондация „Кацарови“, като при необходимост ще бъдат проверявани от външни експерти в съответните области.

Критерии за оценка :

 • Допринасяне за развитието на българо-швейцарското научно сътрудничество
 • Оригиналност, полза и научна значимост на предложения проект
 • Научна подготовка на участниците в съответните области
 • Начин на използване на предварителното финансиране

Решение

Управителният съвет на Фондация „Кацарови“ ще уведоми незабавно водещия участник в проекта за своето решение.

Решението на Управителния съвет на Фондация „Кацарови“ не може да бъде обжалвано.

Отчет

В рамките на един месец след крайния период на предварителното финансиране, трябва да бъде представен кратък отчет (2-3 страници) на Управителния съвет на Фондация „Кацарови“. В този отчет се посочват:

 • извършените дейности
 • използването на средствата (финансов отчет)
 • предприетите стъпки и бъдещите такива, целящи представянето на проекта пред национални или международни фондации за научни изследвания.

Неизползваната част от финансирането трябва да бъде възстановена на Фондация „Кацарови“ в рамките на горепосочения едномесечен срок.

Освен това, една година след края на периода на предварителното финансиране (seed funding), на Управителния съвет на фондация „Кацарови“ трябва да бъде предоставена допълнителна информация за развитието на проекта.