Стипендии, условия и срокове

Подаването на документи за стипендии за академичната 2024/2025 г. вече започна. Пълно досие за кандидатстване (включително документите, изброени в долната част на тази страница) трябва да бъде изпратено до Секретариата на Фонд „Кацарови“ (само в електронен формат), не по-късно от 29 февруари 2024 г. на следния емайл адрес: secretariat.fondskatzarovi@gmail.com. Извън този срок документи няма да бъдат разглеждани. Управителният съвет на Фонд „Кацарови“ ще проведе заседанието си през пролетта на 2024 г., за да вземе решение за отпускане на стипендии. Всеки кандидат ще бъде информиран лично за решението, което се отнася до него.

fonds-katzarovi-bourses

За кого?
Стипендиите са предназначени за студенти, които вече са завършили университетското си образование в България и желаят да продължат със следдипломна квалификация или да се подготвят за докторска работа в Швейцария. Стипендиите на Фонда предоставят възможността на утвърдени учени да работят в изследователски екип и/или да подготвят своя публикация. Владеенето на френски или немски език е съществена предпоставка за продължаване на университетското обучение в Швейцария.

Само кандидати с българско гражданство, с местожителство в България и притежаващи български паспорт, могат да кандидатстват за стипендия. Те се задължават да се върнат в България в края на учебния си престой в Швейцария или да извършват дейност извън България, която е от пряка полза за България.

Краен срок
Пълното досие на кандидата трябва да се изпрати до Секретариата на Фонд Кацарови не по-късно от края на януари на всяка текуща година. След този краен срок, молбата не може да бъде взета под внимание. Тя ще трябва да бъде подадена отново.

Предоставяне на стипендии
Управителният съвет на Фонд Кацарови се събира през пролетта на всяка текуща година, за да вземе решение за отпускане на стипендии. Кандидатите се информират лично, обикновено през месец май, за резултата от решението на основа на досието им.

Условие
Препоръчва се на кандидатите за стипендии да вземат във внимание всички условия, които трябва да бъдат изпълнени и да подготвят всички необходими документи за престой в Швейцария. Месечният размер на стипендията дава възможност за покриване на разходите за настаняване, ежедневните разходи и регистрация (регистрацията, необходима за получаване на разрешение за пребиваване в кантона, където ще пребивава стипендиантът). Минимална такса за записване в Университета ще бъде платена при утвърждаването на стипендианта от приемащия университет. Необходима е и валидна швейцарска здравна застраховка. Пътните разходи са за сметка на стипендианта.

Кандидатите трябва ясно да посочат естеството на своето обучение или изследвания, които възнамеряват да провеждат в Швейцария.

Досие за кандидастване

Досието за кандидатстване за стипендия включва следните документи:

 • Автобиография (+ една снимка);
 • Фотокопие на българския паспорт;
 • Фотокопие на университетските дипломи с легализиран превод на френски;
 • Данни за университетските изпити с превод на резултатите на френски език;
 • Евентуално списък на публикациите в съответната научна област;
 • Прецизен проект за работата по време на специализацията или за предвижданите изследвания;
 • Препоръка от швейцарски професор, който е готов и в състояние да следи за работата на кандидата по време на престоя му в Швейцария;
 • Препоръки от български или други професори, които са свързани с образованието или изследванията на кандидата.

Формуляр за кандидастване

Можете също да използвате този формуляр, за да подадете молбата си кандидастване:

  Лични данни

  Документи

  Списък на успешните стипендианти
  за академичната 2023-2024 година

  Мирела
  БЕЛЧЕВА
   

  дигитален дизайн

  Камен
  ДОНЧЕВ
   
  етнология
  Самуил
  КАМБУРОВ
   
  история
  Стоян
  КАРАСТОЯНОВ
   
  международно право
  Гергана
  КЬТЕВА
   
  педагогика
  Десислав
  КОСТОВА

  екология