Огняна Хрисимова

Като стипендиант на вашата фондация имах възможността да осъществя научноизследователската си работа през зимния семестър на 1994/1995 година като престоят ми беше удължен до края на месец май 1995 година поради гласувано продължение на стипендията ми. В същото време посещавах лекции в Института за висши международни науки към Женевския университет и по-специално курса на проф. Гебали (Дейността на ООН по поддържане на мира между Първата и Втората световна война), на проф. Либиш (Съветската външна политика 1917-1991 година), на проф. Бюрен (Национализмът) и много други лекционни курсове.

Вниманието ми беше привлечено специално от документите в архива на Организацията на обединените нации.

В библиотеката на ООН и на Института за висши международни науки проучих литературата по проблемите на малцинствата между двете войни, а така също и съвременната литература върху този проблем. Установих контакти с колеги, с което се надявам да допринеса за разширяване на връзките между нашите научни институции.

Благодаря на членовете на Управителния съвет на „Фондация Кацарови “ за предоставената ми възможност да осъществя моите научни изследвания в Женева, да се запозная с любезните жители на Швейцария, като едновременно с това успях да открия историческите паметници и красотата на тази великолепна страна.